Direct van start
Volgende
Annuleren

Voorwaarden ClockAssist

Laatst bijgewerkt: 04 maart 2020

U WORDT VERZOCHT DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENSTEN EN CONTACT OP TE NEMEN BIJ EVENTUELE ONDUIDELIJKHEDEN.

 

Paragraaf 1. Over de Algemene Voorwaarden

1.    Werking van deze Voorwaarden

 1. Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen uw gebruik en toegang tot applicaties, websites, inhoud, producten en diensten (gezamenlijk de “Diensten”) beschikbaar gesteld door de besloten vennootschap ClockAssist B.V. geregistreerd in de kamer van koophandel onder nummer 75216426, gevestigd te (3143 CT) Maassluis aan de Zomerdijk 56C (hierna te noemen: “ClockAssist”).
 2. De Voorwaarden zijn te allen tijde op u van toepassing, zowel als u afnemer c.q. contractspartij van ClockAssist bent (bijvoorbeeld een Accountants- of administratiekantoor), alsmede indien u gebruiker (hierna: de “Gebruiker) bent van de Diensten, een Gebruiker kan bijvoorbeeld zijn een medewerker van een Accountants- of administratiekantoor.
 3. De Diensten bestaan, voor zover toepasselijk, in ieder geval uit het diensten zoals deze worden besproken en/of aangeboden via https://www.clockassist.com/ (hierna: de “Website”), via te vanwege ClockAssist te installeren software (hierna: de “Windowsapplicatie), via het Webportal (hierna: het “Webportal), via apps voor telefoons (hierna gezamenlijk: de “Smartphone App) voorts via alle software, teksten, verleende diensten van- door of vanwege ClockAssist.
 4. Alle software die wordt aangeboden door, namens of vanwege ClockAssist, waaronder in ieder geval begrepen, de Website, de Windowsapplicatie en het Webportal en de SmartPhone App, ongeacht versie of besturingssysteem, worden gezamenlijk aangeduid als de “Software”.
 5. Uw algemene voorwaarden (voor zover van toepassing) worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.    Werkingssfeer

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op deze en alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen u en ClockAssist.
 2. Uw toegang tot en gebruik van de Diensten vormen uw overeenkomst gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, en omvatten een contractuele verhouding tussen u en ClockAssist. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u geen toegang nemen tot of gebruik maken van de Diensten.
 3. Deze Voorwaarden vervangen uitdrukkelijk voorafgaande akkoorden of overeenkomsten met u. ClockAssist kan onmiddellijk en onvoorwaardelijk elke overeenkomst of afspraak met u beëindigen of in het geheel stoppen met het verlenen van of de toegang weigeren tot de Diensten of elk deel daarvan, op elk moment en zonder opgaaf van redenen.
 4. Deze Voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door ClockAssist voor de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, alsmede ten behoeve van personeel, bestuurders en adviseurs van ClockAssist.

3.    Aanvullende voorwaarden

 1. Aanvullende voorwaarden van ClockAssist kunnen toepasbaar zijn op bepaalde specifieke Diensten, of kunnen worden overeengekomen naast deze voorwaarden.
 2. Voor zover de aanvullende voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen of gecommuniceerd door of vanwege ClockAssist via de Software, geldt hetgeen is opgenomen in het volgende lid.
 3. De aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op, en zullen alsdan geacht worden deel uit te maken van de Voorwaarden. De aanvullende voorwaarden zullen voorrang hebben op deze Voorwaarden in geval van een conflict met betrekking tot de toepasselijke Diensten.

4.    Wijzigingen in Voorwaarden

 1. ClockAssist kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht nadat ClockAssist de aangepaste Voorwaarden via (een deel van) de Software, bijvoorbeeld via de Website, heeft gepubliceerd. Aanvullende voorwaarden zoals bedoeld in het voorgaande artikel, zullen eveneens van kracht zijn nadat deze aan u bekendgemaakt zijn, dan wel, indien dit eerder geschiedt, vanaf het moment dat deze zijn gepubliceerd.
 2. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Diensten na dergelijke publicatie of bekendmaking vormt uw goedkeuring om aan deze gewijzigde Voorwaarden gebonden te zijn.

 

Paragraaf 2. Gebruik van de Diensten

5.    Diensten en aansprakelijkheid

 1. De Diensten van ClockAssist bestaan eruit dat zij poogt een systeem te bieden dat een automatisch registreert hoeveel tijd aan welke activiteiten besteed is.
 2. ClockAssist zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om de Diensten met zorg uit te voeren. Dit gebeurt op basis van een inspanningsverbintenis. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Voor zover ClockAssist ondersteuning biedt of ten aanzien van het gebruik van de Diensten aanwijzingen verstrekt gebeurt dit vrijwillig en is zij hiertoe op grond van deze Voorwaarden niet verplicht, behoudens voor zover andere afspraken worden gemaakt. U bent verplicht alle informatie verstrekt door ClockAssist tot u te nemen en alle aanwijzingen zijdens ClockAssist op te volgen.
 4. ClockAssist kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een (andere) Gebruiker door middel van of in verband met de Software of anderszins. ClockAssist is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) de Diensten aan te passen en/of te beëindigen.
 5. ClockAssist draagt voor haar uitingen via de Software of anderszins, geen enkele verantwoordelijkheid en biedt Diensten aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms)rechten, voldoende kwaliteit, beschikbaarheid van de Diensten, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert ClockAssist niet: a) dat de door haar verstrekte informatie juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, zodat Gebruikers de volledige verantwoordelijkheid hebben om (1) de juiste informatie te verstrekken (2) de door of vanwege ClockAssist verstrekte informatie te controleren en (3) aanpassingen te doen of, voor zover dit niet mogelijk is, ClockAssist te informeren over eventuele onjuistheden; b) dat de Software ononderbroken zal werken en vrij van (doelbewust) hinder door derden; en c) dat derden de Software en/of de systemen van ClockAssist niet onrechtmatig zullen gebruiken.
 6. ClockAssist is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, exemplaire, punitieve of gevolgschade, met inbegrip van verloren winsten, verloren gegevens, persoonlijk letsel of eigendomsschade met betrekking tot, in verband met, of die anderszins voortkomt uit het gebruik van de Diensten, zelfs als ClockAssist gewaarschuwd werd over de mogelijkheid van dergelijke schade. In ieder geval is ClockAssist niet aansprakelijk voor zover schade voortkomt uit gebrekkige beveiliging of onjuist gebruik door u.
 7. U gaat ermee akkoord dat het gehele risico dat voortkomt uit uw gebruik van de Diensten volledig voor uw rekening is, voor zover maximaal volgens de wet is toegestaan.

6.    Juiste informatie, informatieplicht en controleplicht

 1. Door gebruik te maken van de Diensten verstrekt u informatie, welke informatie kan bestaan uit (maar niet beperkt is tot): a) Persoonlijke en bedrijfsmatige informatie, zoals naam, adres, woonplaats, kvk-nummer en contactgegevens; b) Informatie over uw activiteiten op een werkdag; c) Informatie die betrekking heeft op (hoedanigheid, werkzaamheden, activiteiten, correspondentie etc.) van uw klanten, van klanten van uw klanten etc.; d) Door u verstrekte aanpassingen en correcties t.a.v. de (automatisch) geregistreerde tijd en activiteiten. e) etc. Al deze informatie, en voorts alle informatie die u aan ClockAssist, in op welke wijze dan ook, wordt hierna ook genoemd: de “Gebruikersinhoud.
 2. U gaat ermee akkoord dat ClockAssist de Gebruikersinhoud gebruikt en verwerkt in het kader van de Diensten. Dit gebeurt in principe automatisch ClockAssist heeft geen verplichting Gebruikersinhoud te controleren.
 3. U bent verplicht om altijd volledige, accurate, duidelijke, niet-misleidende en recente informatie te verstrekken en continu te controleren of de bij ClockAssist bekende informatie juist, volledig en recent is. U bent en blijft als Gebruiker verantwoordelijk voor de inhoud van alle verstrekte informatie, alsmede voor de door ClockAssist geproduceerde informatie, als dan niet op basis van uw input.
 4. Bovendien beseft u dat het voor een juiste verlening van de Diensten onontbeerlijk is dat u tijdig juiste en volledige informatie aanlevert.
 5. ClockAssist kan u verzoeken om aanvullende informatie aan te leveren, of om bij ClockAssist bekende informatie te contoleren. U dient aan een dergelijk verzoek gehoor te geven, ongeacht de reden van het verzoek en ook indien ClockAssist hier (nog) geen reden voor wenst te geven. ClockAssist kan u de toegang tot of het gebruik van de Diensten ontzeggen, indien of voor zolang u de gevraagde informatie niet aanlevert, zonder tot enige (gevolg)schade gehouden te zijn.
 6. Bij overtreding van het voorgaande, bent u gehouden tot vergoeding van eventuele schade die daardoor wordt veroorzaakt. U vrijwaart u ClockAssist voor aanspraken van derden (waaronder begrepen: andere Gebruikers) in verband met uw overtreding van dit artikel.

7.    Hinder aan derden

 1. U gaat akkoord met alle toepasselijke wetten als u gebruikmaakt van de Diensten, en u mag de Diensten alleen voor legale doeleinden gebruiken.
 2. U zult tijdens uw gebruik van de Diensten voor anderen geen overlast, hinder, ongemak of eigendomsschade veroorzaken. Ook waakt u te allen tijde voor de bescherming van de privacy van alle betrokkenen.

8.    Netwerktoegang en Apparaten

 1. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het gegevensnetwerk, noodzakelijk voor het gebruik van de Diensten en u bent derhalve zelf verantwoordelijk voor de daaraan verbonden kosten, zoals (maar niet beperkt tot) kosten voor het verkrijgen van internet, abonnementskosten voor uw mobiele telefoon, belkosten etc.
 2. U bent verantwoordelijk voor het aanschaffen en updaten van compatibele hardware of apparaten, noodzakelijk voor de toegang tot en gebruik van de Diensten en applicaties en alle bijkomende updates hiervan.
 3. ClockAssist garandeert niet dat de Diensten, of een onderdeel hiervan, zullen werken op bepaalde hardware of bepaalde apparaten. Bovendien kunnen de Diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie.

9.    Verzekering

 1. ClockAssist is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door- of nadat u gebruikmaakt of heeft gemaakt van Diensten, ongeacht de aard van de schade. Derhalve dient u zelf passende verzekeringen af te sluiten.

10.    Account

 1. Heeft u een account bij ClockAssist, dan bent u verantwoordelijk voor elke activiteit die ontstaat onder uw account of registratie, en gaat u akkoord om uw account gebruikersnaam en wachtwoord te allen tijde geheim te houden. Tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen met ClockAssist, kunt u per persoon slechts één account bezitten.
 2. U mag geen derden machtigen om uw account te gebruiken en u mag uw account en/of registratie niet toewijzen of anderszins overdragen aan andere personen of entiteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ClockAssist. Ook is het verboden om derden, waaronder begrepen andere Gebruikers, gebruik te laten maken van uw account.

11.    Onderhoud en storingen

 1. ClockAssist is gerechtigd de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat, zelfs niet indien blijkt dat ClockAssist een en ander niet- of te laat heeft aangekondigd.
 2. U onderkent en accepteert dat het mogelijk is dat de Software tijdelijk buiten gebruik is, de Diensten anderszins onbereikbaar zijn, of door technische storingen of onderhoud niet goed functioneren, het team van ClockAssist tijdelijk niet bereikbaar is, etc. Ook in dit geval is ClockAssist niet aansprakelijk en ontstaat geen recht op een schadevergoeding.

 

Paragraaf 3. Persoonsgegevens en privacy

12.    Bescherming van uw privacy

 1. De wijze waarop ClockAssist omgaat met persoonlijke informatie, waaronder persoonsgegevens, bij het verlenen van de Diensten wordt bepaald door het Privacybeleid van ClockAssist welke is te vinden via https://www.clockassist.com/privacyverklaring (handelend over de privacy van de websitebezoeker) en via clockassist.com/beveiliging-en-privacy (handelend over de privacy van de softwaregebruiker), althans op de Website.

13.    Uw zorgvuldigheid ten aanzien van andere gebruikers

 1. U beseft en erkent dat de door andere gebruikers verstrekte Gebruikersinhoud, waaronder in ieder geval begrepen, activiteiten en uren, persoonlijk van aard is. U (bijvoorbeeld in hoedanigheid van leidinggevende of collega) verplicht zich dan ook om hier op een zorgvuldige wijze mee om te gaan en, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden, geen kennis te nemen van door een andere gebruiker verstrekte Gebruikersinhoud over uren en activiteiten voordat deze Gebruikersinhoud door die gebruiker zelf vrijgegeven is.

14.    Uw verplichtingen ten aanzien van (vertrouwelijke) gegevens.

 1. U beseft en erkent dat de informatie waarmee u werkt en de informatie die wordt verstuurd aan ClockAssist veelal vertrouwelijk van aard is. U beseft en erkend dat het waarborgen van deze vertrouwelijkheid (mede) uw verantwoordelijkheid is. U zult derhalve alles doen om de vertrouwelijkheid duurzaam te (blijven) waarborgen.
 2. Uitvloeisel van de verplichting zoals neergelegd in het voorgaande lid, is mede dat u verplicht bent ClockAssist per ommegaande te waarschuwen indien u reden heeft te vermoeden dat de vertrouwelijkheid van informatie in het geding is.

15.    Diensten van derden en Inhoud

 1. Bij het gebruik van de Diensten kan het zo zijn dat u tevens gelijktijdig diensten van derden afneemt, zoals Apple Inc., Google, Inc., of Microsoft Corporation. U erkent dat de verschillende gebruiksvoorwaarden en privacy beleidslijnen op uw gebruik van dergelijke diensten van derden en inhoud van toepassing kunnen zijn en u accepteert deze gebruiksvoorwaarden en privacy beleidslijnen.
 2. Enige link, verwijzing of anderszins op de Website of elders naar een (website van een) derde, houdt geen aanbeveling door ClockAssist in. In geen geval zal ClockAssist verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een van de producten of diensten van derden.

 

Paragraaf 4. Auteursrecht

16.    Licentie en beperkingen

 1. Onderhevig aan uw nakoming van deze Voorwaarden, verleent ClockAssist u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, te allen tijde herroepbare en niet-overdraagbare licentie om: (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Software, op uw persoonlijke toestel uitsluitend met betrekking tot uw gebruik van de Diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van elke inhoud, informatie en gerelateerde materialen die beschikbaar kunnen worden gesteld door de Diensten.
 2. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan ClockAssist en haar licentiegevers. Tenzij anders overeengekomen eindigen al uw rechten zoals voornoemd, waarmee in ieder geval bedoeld de voor bedoelde licentie), bij het einde van de overeenkomst met ClockAssist.
 3. U mag: (i) geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten uit elk willekeurig onderdeel van de Diensten verwijderen; (ii) de Diensten niet reproduceren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van de Diensten, verspreiden, licentiëren, leasen, verkopen, doorverkopen, overbrengen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren, verzenden, uitzenden of anderszins exploiteren (iii) de Diensten niet decompileren, reverse engineeren of demonteren; (iv) niet verwijzen naar, spiegelen of kaderen van een onderdeel van de Diensten; (v) programma’s of scripts niet opstarten of dit veroorzaken met als doel het verzamelen, indexeren, inwinnen, of anderszins dataminen van een onderdeel van de Diensten of de activiteit en/of functionaliteit van een onderdeel van de Diensten niet onnodig verzwaren of belemmeren; of (vi) niet pogen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot of belemmeren van om een onderdeel van de Diensten en de gerelateerde systemen of netwerken.

17.    Eigendom rechten

 1. Alle rechten op en met betrekking tot de Diensten en de Software zijn en blijven de eigendom van ClockAssist, of in voorkomend geval, van de licentiegevers van ClockAssist. Noch deze Voorwaarden, noch uw gebruik van de Diensten verleent u rechten: (i) op of met betrekking tot de Diensten behalve voor de bovenvermelde beperkte verleende vergunning, of (ii) het gebruik of de verwijzing op wat voor manier dan ook naar de bedrijfsnamen, logo’s, product -en dienst namen, handelsmerken of dienstmerken van ClockAssist of haar licentiegevers.

18.    Door u verstrekte Gebruikersinhoud

 1. ClockAssist vindt het zeer belangrijk ten aanzien van de Gebruikersinhoud (zoals voornoemd) de passende zorgvuldigheid in acht te nemen.
 2. Door de Gebruikersinhoud aan ClockAssist te verstrekken, kent u ClockAssist een royaltyvrije licentie toe, ongelimiteerd qua inhoud van de rechten, tijd en overdraagbaarheid, met betrekking tot die Gebruikersinhoud om daarmee alles te doen wat in de breedste zin des woords nodig is voor het verlenen van de Diensten.
 3. U verklaart en garandeert hierbij dat: (i) u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud, of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en noodzakelijke vrijgaven bezit om ClockAssist de licentie voor de Gebruikersinhoud toe te kennen zoals hierboven uiteengezet; en (ii) noch de Gebruikersinhoud, noch uw indiening, uploaden, publiceren of op welke wijze dan ook beschikbaar stellen van dergelijke Gebruikersinhoud, noch het gebruik van de Gebruikersinhoud door ClockAssist zoals hierin toegestaan, een inbreuk is op, ongepast is of een overtreding is van de intellectuele eigendom of eigendomsrechten, alsook publicatie -of privacy rechten, van derden, of zal leiden tot een schending van een toepasselijke wet- of regelgeving. Voorts vrijwaart u ClockAssist voor (mogelijke) claims van derden in verband met door, namens, of vanwege u verstrekte Gebruikersinhoud.
 4. U gaat akkoord om geen Gebruikersinhoud te verschaffen die lasterlijk, smadend, haatdragend, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onrechtmatig, of anderszins aanstootgevend is, ongeacht het feit of dit materiaal al of niet wettelijk is beschermd. ClockAssist kan, maar zal hiertoe niet worden verplicht, Gebruikersinhoud beoordelen, controleren of verwijderen, naar eigen goeddunken, op elk moment, om elke mogelijke reden, zonder verplichting tot kennisgeving aan u.

 

Paragraaf 5. Betaling voor de Diensten

19.    Prijzen

 1. De door ClockAssist gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of kunnen worden opgelegd, tenzij anders is vermeld.
 2. De prijzen en tarieven in offertes en op facturen zijn gebaseerd op bij ClockAssist bekende gegevens over gekozen Diensten en gegevens over (bijvoorbeeld) uw bedrijf, zoals omzet, aantallen klanten, etc. (hierna gezamenlijk: de “Facturatiegegevens) Zodra de Facturatiegegevens wijzigen of zodra blijkt dat de Facturatiegegevens niet (langer) overeenkomen met de gegevens op basis waarvan door ClockAssist is gefactureerd of geoffreerd bent u verplicht dit direct te melden.
 3. ClockAssist heeft te allen tijde het recht om prijzen en tarieven aan te passen indien uw Facturatiegegevens wijzigen (zoals voornoemd). Ook heeft ClockAssist het recht om met terugwerkende kracht aanvullend te factureren over reeds in het verleden liggende perioden indien blijkt dat er eertijds op basis van onjuiste Facturatiegegevens is gefactureerd.
 4. ClockAssist kan schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de op grond van deze overeenkomst geldende prijzen en tarieven aanpassen. Een zodanig recht tot prijswijziging door ClockAssist bestaat in ieder geval wanneer de prijsstijging het gevolg is van stijgingen van belastingen of andere heffingen en/of rechten van overheidswege.

20.    Betaling

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door ClockAssist aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van een daartoe bestemde factuur. Betaling dient alsdan tijdig en volledig plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of met betrekking tot de Diensten, schorten uw betalingsverplichting niet op.
 3. In geval van het uitblijven van (volledige) betaling binnen de in het voorgaande lid genoemde termijn, bent u zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment van verzuim bent u de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening.
 4. ClockAssist heeft het recht om de nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten tot het moment van volledige betaling van alle openstaande facturen, ongeacht of deze reeds opeisbaar geworden zijn.

 

Paragraaf 6. Einde overeenkomst en interpretatie

21.    Overdracht van rechten en plichten

 1. U kunt (rechten of plichten uit) uw overeenkomst(en) met ClockAssist en/of deze Voorwaarden niet in zijn geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ClockAssist.
 2. U geeft uw goedkeuring aan ClockAssist voor het toewijzen of overdragen van (rechten of plichten uit) deze Voorwaarden aan onder andere (i) een dochteronderneming of (anderszins) gelieerde entiteit; (ii) een verwerver van het eigen vermogen, bedrijfsactiviteiten of activa van ClockAssist; of (iii) een opvolger door een fusie. U verklaart hierbij voor alsdan ook ten opzichte van een eventuele derde partij aan deze Voorwaarden gebonden te zijn.
 3. ClockAssist is tevens gerechtigd om deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, derden bij de uitvoering te betrekken, of derden de Diensten te laten verrichten

22.    Overige bepalingen

 1. Indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht onder een wet, dan wordt een dergelijke bepaling of een deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden, maar blijft de wettigheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval zullen de partijen de (het) onwettige, ongeldige en onuitvoerbare (deel van de) bepaling vervangen voor een (deel van een) bepaling die wettig, geldig en uitvoerbaar is en die tot in de grootst mogelijke mate een vergelijkbaar effect heeft als de (het) onwettige, ongeldige of onuitvoerbare (deel van de) bepalingen, inzake de inhoud en het doel van deze Voorwaarden.
 2. ClockAssist is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

23.    Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Elke overeenkomst tussen u en ClockAssist wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Ook indien u geen gebruik meer maakt van de Diensten blijven deze Voorwaarden dus onverkort van kracht.
 2. ClockAssist heeft het recht de overeenkomst met u te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, en/of uw gebruik tot de Diensten en de Software te weigeren en te blokkeren, indien: 1) u in staat van faillissement of surseance van betaling geraakt, surseance van betaling of uw eigen faillissement aanvraagt, of verkeert in de schuldsanering (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of Faillissementswet); 2) u de bedrijfsvoering staakt, of op een aanmerkelijk deel van uw vermogen beslag wordt gelegd, of er zich een situatie voordoet waardoor u niet meer in staat kan worden geacht de overeenkomst met ClockAssist op een juiste wijze na te komen; 3) u in strijd handelt met een of meerdere van deze Voorwaarden of andere bepalingen uit uw overeenkomst met ClockAssist; 4) u in strijd handelt met geldende wet of regelgeving; 5) u in strijd handelt met een of meerdere aanwijzingen van ClockAssist; 6) u ClockAssist niet volledig of niet tijdig betaalt; 7) u ClockAssist en/of andere Gebruikers directe of indirecte schade toebrengt, of (bewust) zodanig handelt dat dit een te verwachten gevolg is of zou kunnen zijn; 7)uit de gegevens van ClockAssist blijkt dat u de Diensten langer dan twee maanden niet gebruikt.
 3. Indien er bij beëindiging van de overeenkomst met ClockAssist nog facturen openstaan of er reeds Diensten zijn afgenomen die nog niet zijn gefactureerd, bent u gehouden tot onverkorte betaling zonder recht op korting, opschorting of verrekening. Voorts heeft ClockAssist het recht om bij beëindiging om één van de redenen zoals genoemd in het tweede lid alle (gevolg)schade op u te verhalen.
 4. Na beëindiging van deze overeenkomst, verliest u de rechten, waaronder gebruiksrechten, daaruit. U bent verplicht om onmiddellijk na het einde van deze overeenkomst de Software (waaronder in ieder geval begrepen: de Windowsapplicatie) volledig te verwijderen uit al uw systemen. Op ClockAssist rust geen verplichting om na het einde van deze overeenkomst nog medewerking te verlenen, bijvoorbeeld aan een voorgenomen dataconversie.

 

Paragraaf 7. Geschillen, aansprakelijkheid, forum- en rechtskeuze

24.    Geschillen, schade en beperking aansprakelijkheid

 1. U erkent en accepteert dat ClockAssist niet aansprakelijk gehouden kan worden voor of vanwege door u of andere Gebruikers verschafte Gebruikersinhoud c.q. informatie. Vanuit ClockAssist verstrekte informatie impliceert op geen enkele wijze een garantie van ClockAssist.
 2. U beseft en erkent dat ClockAssist, haar eigenaren, bestuurders of gelieerde bedrijven op geen enkele wijze aansprakelijk (kunnen) zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden, door u of door derden, in verband met de acties, gedragingen (of gebrek daaraan) van Gebruikers. Voorts geldt in verband met het voorgaande tussen partijen dat iedere fout van Gebruikers en iedere handeling of nalaten van Gebruikers welke (mogelijk) tot schade leidt en waarop ClockAssist geen daadwerkelijke invloed heeft gehad, gezien dient te worden als een situatie van overmacht van ClockAssist, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ClockAssist.
 3. Mocht, ondanks al hetgeen in deze Voorwaarden is opgenomen, ClockAssist toch aansprakelijk zijn, dan zal in geen geval de totale aansprakelijkheid van ClockAssist, en haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten voor alle schade, verliezen en maatregelen een bedrag te boven gaan van het totaal door u aan ClockAssist te betalen bedrag tot een maximum van €1.000,-.
 4. U vrijwaart ClockAssist, haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten van elke en alle schadeclaims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of met betrekking tot: (i) uw gebruik of misbruik van de Diensten; (ii) inbreuk op- of schending van deze Voorwaarden; (iii) het gebruik van uw Gebruikersinhoud door ClockAssist; (iv) schending van de rechten van derden, inclusief andere Gebruikers, door u of door derden; (iv) schade bij derden, inclusief andere Gebruikers, door toedoen van u.

25.    Toepasselijk recht en procedures

 1. Alle overeenkomsten met ClockAssist, waaronder deze Voorwaarden, zijn onderworpen aan- en moeten worden uitgelegd volgens het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit uw overeenkomst met ClockAssist dan wel (anderszins) uit het gebruik van de Diensten worden exclusief beslecht door de bevoegde rechter in Rotterdam.
Start nu - het is gratis
Installeer browser-extensie
Meteen van start - 1.000+ actieve gebruikers
Liever eerst contact of koop je voor een team?
Ons team staat voor je klaar
+31 10 - 34 00 433
support@clockassist.com
Maassluis
Chat met ons Plan een demo